Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Zmarł prof. dr hab. Ryszard Brykowski

5 sierpnia 2017 r. zmarł prof. dr hab. Ryszard Brykowski, w latach 1992 -2005 Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz kierownik Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w latach 1993-2010. Uroczystości pogrzebowe śp. Profesora Brykowskiego odbędą się w czwartek 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

Wyrazy szczerego współczucia

Żonie, Córce i Wnukowi

składają

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Wspólnota Polska”

 

Śp. prof. zw. dr hab. Ryszard Brykowski urodził się 8 stycznia 1931 r. w Kołomyi, stolicy Pokucia. Ukończył studia na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie wykładał w latach 80. Pracę doktorską obronił w Instytucie Sztuki PAN w 1977 r. Tytuł profesora uzyskał w 1994 r. W latach 1956–58 sprawował funkcję inspektora w Centralnym Biurze Ochrony Zabytków i Muzeów w Warszawie. W latach 1957–2002 pracował w Instytucie Sztuki PAN m.in. w Zespole Redaktorów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Jako Kierownik Zespołu Architektury Drewnianej w Polsce zapoczątkował wydawanie Inwentarza Drewnianej Architektury Sakralnej w Polsce.

Był założycielem  i kierownikiem Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

Ryszard Brykowski był specjalistą w zakresie badań nad architekturą drewnianą sakralną i dziejów architektury polskiej w Rzeczypospolitej oraz konserwacji zabytków. Jest autorem ok. 350 publikacji, w tym 11 książek (4 jako współautor) oraz ok. 120 opracowań naukowo-badawczych, w tym: współautor i redaktor "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII, woj. lubelskie" oraz autor: "Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV w." (1981), "Drewniana architektura cerkiewna na Koronnych Ziemiach Rzeczypospolitej" (1995), "Architektura drewniana", w: "Architektura gotycka w Polsce" (1995), "Kołomyja. Jej dzieje, zabytki" (1998). Był też promotorem licznych prac doktorskich i opiniodawcą prac doktorskich, habilitacyjnych i awansów profesorskich, m.in. na wniosek CKK.

Ryszard Brykowski był też członkiem Społecznego Komitetu Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Gen. Konserwatorze Zabytków, Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i Mauzoleum Fredrów w Rudkach, Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, Rady przy Pełnomocniku Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Rady Naukowej specjalności Konserwacji Drewna Zabytkowego w SGGW.

Przynależał do Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Był honorowym członkiem Radomskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS i Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Zdobył następujące wyróżnienia i nagrody: Bł. Brata Alberta (1979), Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1991), Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na rzecz Polaków poza Krajem (2000), Krzyż Kawalerski OOP (1999), Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006), Order Św. Grzegorza Papieża Wielkiego nadany przez Ojca Świętego Benedykta XVI za prace ratowniczo-konserwatorskie przy zabytkach kultury chrześcijańskiej i polskiej kultury narodowej na obszarze Łacińskiej Archidiecezji Lwowskiej (2007), Krzyż Komandorski OOP (2010).

Należał również do Związku Harcerstwa Polskiego (1945–49 – Radom, 1957–61, 1968 Warszawa); Niezależnego Ruchu Harcerskiego (w 1981 członek założyciel, wiceprzewodniczący); Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989–95 – założyciel oraz członek Naczelnictwa i Rady Naczelnej).

Zmarł 5 sierpnia 2017 r. w Otwocku.

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK