Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników finału XIII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, która odbędzie się w Pułtusku w terminie 16-19 czerwca br.

W  wyniku  przeprowadzonego  konkursu ofert na usługę transportową związaną z przewozem uczestników  Finału XIII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, odbywającego się  w Pułtusku w dniach 16-19.06.2017, została wybrana firma „Magnet-Trans”, która zaoferowała wykonanie usługi w kwocie 4 450 zł.

 

***

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEGO

 

 1. Pełna nazwa: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

 2. Forma prawna: stowarzyszenie

 3. Dane adresowe:

 1. adres: ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

 2. telefon: (+48 22) 556 90 02

 3. e-mail: swp@swp.org.pl

 4. strona WWW: wspolnotapolska.org.pl

 1. Nr NIP: 526-030-03-68

 2. Nr REGON: 000779213

 3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000034914

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH związanych z odbiorem i przewozem uczestników Finału XIII Olimpiady Języka Polskiego z Warszawy do Pułtuska oraz przewozem uczestników Olimpiady w ramach wycieczek turystycznych po Warszawie.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na odbiorze i przewozie osób oraz jeździe po Warszawie, realizując wycieczki turystyczne, w ramach organizacji Finału XIII Olimpiady Języka Polskiego w Pułtusku. Przewóz dotyczyć będzie kilku grup uczestników Olimpiady z Niemiec i przewóz z lotniska Okęcie i Dworca Centralnego do Pułtuska w dniu 16.06.2017 i 19.06.2017 r. oraz przewóz w ramach wycieczek w dniu 17.06.17 i 18.06.2017

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYJAZDÓW:

 

Lp.

Przebieg trasy (od .... do...)

Termin/czas realizacji

Szczegółowe wymagania

1.

Warszawa, Lotnisko Okęcie - Przedmieście 64

16.06.17, godz. ok. godz. 9.30

Przewóz 17 os.

 

2.

Warszwa, Lotnisko Okęcie - Krakowskie Przedmieście 64

 16.06.17, godz. 11.10

Przewóz 4 os.

3.

Warszawa, Dworzec Centralny - Pułtusk Dom Polonii, ul. Szkolna 11

16.06.17, godz.16.00

Przewóz 8 os.

 

4.

Warszawa – Pułtusk, Pułtusk Dom Polonii, ul. Szkolna 11

16.06.17, godz.16.15

Przewóz 21 os.

5.

Warszawa - Pułtusk Pułtusk Dom Polonii, ul. Szkolna 11,

16.06.17, godz. 17.00

Przewóz 5 os.

 

      6.

Pułtusk - Warszawa pl. Defilad do Teatru Dramatycznego

17.06.17 godz. 17.00

 

Przewóz 40 os.

Teatru Dramatycznego

7.

Warszawa - Pułtusk

Z Teatru Dramatycznego

17.06.17 godz. 21.30

Przewóz 40 os.

8.

Pułtusk - Warszawa

(do zwiedzania Warszawy)

18.06.17, godz. 8.00

 

Przewóz 40 os.

 

9.

Warszawa - Pułtusk

(ze zwiedzania Warszawy)

18.06.17, godz.14.00

Przewóz 40 os.

 

10.

Pułtusk – Warszawa, Lotnisko Okęcie

19.06.17, godz. 4.00

Przewóz 10 os.

 

    11.

Pułtusk – Warszawa, Lotnisko Okęcie

19.06.17, godz. 5.30

Przewóz 7 os.

12.

Pułtusk- Dworzec Centralny

19.06.17, godz. 10.00

Przewóz 17 os.

 

 

 1. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE KAŻDEGO WYJAZDU

   

 1. przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);

 2. wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;

 3. wykonawca zapewnia osobom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;

 4. wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał;

 5. w cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia i noclegu kierowcy/kierowców;

 6. kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez kierownika wyjazdu;

 7. zleceniodawca powiadomi najpóźniej w dniu 12.06.2017 do godz. 12.00 o szczegółach realizacji wyjazdu i miejscu zbiórki;

 8. zleceniodawca dokona płatności za poszczególne przejazdy przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury.

 

 1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.);

 2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 1. SKŁADANIE OFERT

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: i.szirkowiec@swp.org.pl do godz.14.00 do 8.06.2017 r.

W tytule wiadomości należy umieścić treść: Oferta na świadczenie usług transportowych związanych z organizacją Finału XIII Olimpiady Języka Polskiego

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 

Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny i rzetelnością wykonania usługi z pośród złozonych ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę i zapewnienia rzetelności wykonania usługi

 

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” www.wspolnotapolska.org.pl

Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub mailowo.

SWP

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK