Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Informacja Kancelarii Senatu RP o przyznanych dotacjach na realizację projektów

             

Informujemy, że zakończył się proces przyznawania  dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Do dyspozycji Senatu na ten cel było w tym roku 75 mln zł.  Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęło Prezydium Senatu w końcu marca br. po rozpatrzeniu  647 ofert,  złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację tych zadań. Prezydium  przyznało dotacje 102 organizacjom na realizację 245 zadań.

Zgodnie z przyjętą procedurą oferty zostały zaopiniowane przez Kancelarię Senatu, a następnie przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, która przekazała swoją opinię Prezydium Senatu.

W tym roku do Senatu  wpłynęła rekordowa ilość wniosków na realizację zadań na rzecz Polonii. Było to 680 wniosków na postulowaną kwotę 275 mln zł. Spośród tych wniosków 33 nie zostały rozpatrzone z uwagi na uchybienia formalne.

Najwięcej pieniędzy na realizację polonijnych projektów otrzymają: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”.

Zgodnie z przyjętymi przez Senat 6 kierunkami opieki nad Polonią i Polakami za granicą w latach 2017–2019 wsparcie uzyskały przede wszystkim zadania z zakresu edukacji; mediów; kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego; wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania; infrastruktury polonijnej oraz pomocy charytatywnej i socjalnej.

W 2017 roku najwięcej środków, bo ok. 28,5 mln zł przeznaczono na realizację zadań związanych z edukacją.

Obecnie organizacje pozarządowe informowane są szczegółowo o wyniku rozpatrzenia ofert i następnie z tymi, którym przyznano dotacje będą zawierane umowy. Zadania realizowane przy wsparciu  dotacji Senatu będą zrealizowane do końca tego roku.

 

Na stronie internetowej Senatu znajduje się wykaz dotacji przyznanych przez Prezydium Senatu oraz zestawienie pozostałych 33 ofert, które ze względu na uchybienia formalne lub rachunkowe pozostawiono bez rozpoznania.

 

Centrum Informacyjne

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK