Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

III Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Ostróda 2012

26 kwietnia 2012 r. rozpoczął się III Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska”.

Wschód - Zachód. Łączy nas Polska

26 kwietnia 2012 r. Mszą Świętą w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, której przewodniczył Jego Ekscelencja Abp senior Edmund Piszcz, rozpoczął się III Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska”.

W Zjeździe, który trwał cztery dni, wzięli udział nauczyciele i członkowie organizacji polonijnych z 18 krajów różnych kontynentów. Na obradach byli obecni m.in.: podsekretarz stanu w MEN Mirosław Sielatycki, naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Mieczysław Sokołowski oraz burmistrz Ostródy Olgierd Dąbrowski. Spotkanie prowadził wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.

Podczas Zjazdu zainaugurowano projekt edukacyjny i szkoleniowy „Akademia Polskości”, który powstał na podstawie partnerskiego porozumienia zawartego między Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Jego uroczyste podpisanie oraz zaprezentowanie idei, celów i zaplanowanych działań odbyło się podczas uroczystego otwarcia Zjazdu. Projekt również został zaprezentowany w trakcie jubileuszowego XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów rodzicielskich w Chicago w maju tego roku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli kształcących polskie dzieci za granicą, inicjatorzy projektu postanowili zorganizować roczne studia podyplomowe przy Warszawskiej SWPS. Są one skierowane do pedagogów, którzy pragną pogłębić wiedzę  na temat ojczystego kraju – m.in. w zakresie jego najnowszej historii, najważniejszych wydarzeń w kulturze i sztuce oraz bieżących problemów społeczno-politycznych. Chęć współpracy zgłosiło wielu wybitnych polskich specjalistów, m.in. znany językoznawca Jerzy Bralczyk oraz kilka ośrodków akademickich: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Specjalny partner imprezy – Kongres Polonii Amerykańskiej – zaprezentował  działalność środowisk polonijnych w USA. Odbyły się także warsztaty projektowe przygotowane przez trenerów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, których celem było  praktyczne zapoznanie uczestników z istniejącymi programami finansowania współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji. Kontynuując rozpoczętą w 2010 roku tradycję, tegoroczny Zjazd był miejscem prezentacji wybranego środowiska polonijnego. W 2012 roku była to społeczność polska zamieszkująca Stany Zjednoczone, stąd jednym z partnerów przedsięwzięcia był Kongres Polonii Amerykańskiej.

Przedstawiciele środowisk polonijnych opowiedzieli się także za poszerzeniem oferty kursów metodycznych, prowadzonych do tej pory przez Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN) w Lublinie oraz za podpisaniem umów dwustronnych z krajami Unii Europejskiej, a dotyczących uznania kwalifikacji zawodowych nauczycieli polonijnych, które zdobywają oni w Polsce zarówno w ramach studiów regularnych, jak i podyplomowych. Wypowiedzieli się przeciw ograniczeniom środków finansowych na pobyty edukacyjne dzieci i młodzieży w Polsce, a w szczególności na zloty młodzieży polonijnej. Organizacje ze Wschodu wystąpiły o zniesienie opłat za egzaminy i certyfikaty potwierdzające znajomość języka polskiego dla osób legitymujących się Kartą Polaka.

Nauczycieli polonijnych przyjął rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Józef Górniewicz, który przedstawił inwestycje zrealizowane w ostatnich latach na uczelni: m.in. Regionalne Centrum Informatyczne, Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, nowe wydziały matematyki i robotyki. Zachęcał młodzież polonijną do podejmowania studiów w Polsce.

Na zakończenie obrad uczestnicy skierowali liczne postulaty do władz polskich i do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, m.in. w sprawie podjęcia rozmów bilateralnych oraz na szczeblu Komisji Europejskiej o zastosowaniu dyrektywy UE dotyczącej prawa dzieci migrujących pracowników do nauki języka ojczystego.

Zaapelowali również o obronę praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

„Zwracamy się do władz państwa polskiego o podjęcie działań w obronie praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie, ze szczególnym uwzględnieniem jej praw do edukacji w języku polskim. Działania te powinny zmierzać do wyegzekwowania poszanowania praw Polaków do nauki w języku polskim i zmiany polityki rządu litewskiego ograniczającej pod względem prawnym i finansowym działalność szkół polskich na Litwie” – zapisano w postulatach na zakończenie Zjazdu.

W ramach imprez towarzyszących Zjazdowi nauczyciele polonijni zostali zaproszeni na odbywającą się w Ostródzie galę finałową ogólnopolskiego konkursu tańca towarzyskiego dzieci i młodzieży z udziałem par polonijnych oraz odbyli rejs statkiem po Kanale Elbląsko-Ostródzkim.

Transmisja z obrad III Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych odbywała się w internecie.

 

III Zjazd Nauczycieli Polonijnych – OSTRÓDA 2012

Wnioski i postulaty do władz polskich i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 

Opracowanie strategii i prowadzenie skutecznej polityki państwa polskiego dotyczącej oświaty polonijnej w krajach członkowskich UE.

Opracowanie systemu pomocy dla oświaty polonijnej w Australii obejmującego nauczycieli, szkoły i uczniów.

Podjęcie rozmów bilateralnych oraz na poziomie Komisji Europejskiej o stosowaniu dyrektywy 77/486/EWG o prawie dzieci pracowników migrujących do nauki języka ojczystego.

Upublicznienie stanowiska rządu polskiego wobec funkcjonowania dyrektywy 77/486/ EWG w poszczególnych krajach unijnych.

Podpisanie umów bilateralnych z krajami Unii Europejskiej o uznanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli polonijnych zdobywanych w Polsce zarówno w ramach studiów regularnych jak i podyplomowych ze względu na trudności z uznawaniem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec.

Powołanie do Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej nauczycieli praktyków, a nie działaczy polonijnych o wykształceniu nie związanym z edukacją, co byłoby gwarantem konsultacji w gronie rzeczywistych beneficjentów działań MEN.

Zrównanie praw szkolnictwa publicznego i niepublicznego w zakresie kadry nauczycielskiej, wydawanych świadectw oraz praw uczniów.

We współpracy z MSZ przeprowadzenie skuteczniejszej kampanii informacyjnej dotyczącej zachowania tożsamości narodowej. Kampanię należy skierować do rodzin migrantów polskich podkreślając korzyści płynące z rozwijania języka polskiego, jak i konsekwencje zaniechania edukacji w tym języku.

Kontynuowanie prac dotyczących ustalenia i skodyfikowania statusu nauczyciela polonijnego np. w formie Karty Nauczyciela Polonijnego.

Wsparcia finansowe nauczycieli polonijnych.

Organizowanie wakacyjnych kursów metodycznych dla wszystkich nauczycieli polonijnych.

Zwiększenie środków finansowych na pobyty edukacyjne dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce.

Zwiększenie dotacji na anglojęzyczne publikacje dotyczące najnowszej historii Polski, jako jednego z istotnych nośników narodowej tożsamości.

Włączenie literatury polonijnej do projektu „Biblioteka wolne lektury” np.: W. Kuniczak, One towsend hour day i inne.

Wprowadzenie w szerszym zakresie historii Polonii do kanonu zagadnień historii Polski.

Zwiększenie środków finansowych na szkolnictwo polonijne ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii.

Zniesienie opłat za egzaminy i certyfikaty potwierdzające znajomość języka polskiego dla osób legitymujących się Kartą Polaka.

 

Do „Wspólnoty Polskiej”:

Upublicznienie wniosków III Zjazdu.

Każdy kolejny zjazd winien odwołać się do wniosków zjazdów poprzednich i określić stopień ich realizacji.

Kolejny Zjazd, jako jeden z motywów wiodących, powinien przyjąć sytuację oświaty polonijnej w krajach dawnego ZSRR.

Dyskutowano szeroko inicjatywę Tow. Literackiego „Ligatur” ze Szwecji, darmowego udostępnienia młodzieży polonijnej zestawu „Klasyka literatury polskiej” w formie e-booków na płytach CD-rom. W przypadku przedłużania się prac nad biblioteką internetową „Wolne lektury” umożliwienie realizacji tego projektu.

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK